Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 7-18 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
23.11.2022
Novinky pro rok 2023
Vážení zákazníci, rádi bychom vám představili několik novinek, které v současné době nově naskladňujeme a přidáváme na e-shop.  Stejně, jako každý ro... číst celé
02.09.2021
Děláme web ještě přehlednější
V současné době se věnujeme ještě lepší a přehlednější kategorizaci produktů. Výsledek uvidíte již brzy na DK FISHING!   číst celé
08.12.2021
Zima je tu
Mrazy konečně udeřily naplno a většina revírů začíná pomalu zamrzat. To je ten správný čas připravit se na lov na dírkách. Ať už jste prodejce rybář... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
23.08.2019 Lov kaprů
Správné rozhodnutí
Počasí se lepší a je čas vyrazit k vodě. Dvoudenní vycházka je přímo stvořena na chycení hezkého kapra. číst celé
Zobrazit všechny články
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky-Velkoobchod
Obchodní podmínky pro velkoobchodní zákazníky

Obchodní podmínky

 

Společnosti:

DK FISHING s.r.o

IČ: 10790497

se sídlem Machuldova 571, Praha 4, Kamýk, 142 00

zastoupena: Davidem Kolouškem 

email:  david@dkfishig.cz               

bankovní spojení:6006582379/0800           

(dále jen „prodávající“)

 

ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Úvodní ustanovení

 

Tyto OP se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi  společností DK FISHING s.r.o. IČ:10790497 v postavení prodávajícího (dále také jako „prodávající“), a třetími subjekty v postavení kupujícího (dále jen „kupující“) při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího, a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako „kupní smlouva“). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

 

Odchylná písemná ujednání, uvedená v  kupní smlouvě nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení OP není kupní smlouvou nebo jejich přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP. Toto ustanovení se použije obdobně v situaci, kdy je mezi smluvními stranami uzavřena rámcová kupní smlouva.

 

Tyto OP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů – objednatele nebo kupujícího. Obchodní podmínky smluvního partnera - objednatele nebo kupujícího se nepoužijí, a to ani tehdy, jsou-li takové obchodní podmínky uvedeny v objednávkách objednatele nebo kupujícího nebo je na ně v objednávkách nebo požadavcích objednatele nebo kupujícího odkazováno nebo které jsou objednatelem nebo kupujícím jinak navrhovány, a to i v tom případě, nebyly-li takové odchylné podmínky objednatele nebo kupujícího zhotovitelem, prodávajícím odmítnuty.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu OP. Práva smluvních stran, nedohodly-li se strany v OP, kupní smlouvě a jejích přílohách jinak, na odstoupení od smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nejsou dotčena.

 

Právní vztahy vznikající ze SOD nebo kupní smlouvy uzavřené mezi společností DK FISHING s.r.o. IČ:10790497 a třetím subjektem se řídí českým právem.

 

ČÁST DRUHÁ – KUPNÍ SMLOUVA

 1. Vznik kupní smlouvy

 

Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání zboží (dále jen „závazná objednávka“). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň z ní musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci kupujícího (název / jméno a příjmení). Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (emailem, poštou) nebo přes B2B na www.dkfishing.cz nebo předána prodávajícímu osobně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.

 

V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2 odst. 1 těchto OP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu úst. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího je pro kupujícího závazný.

 

Závazná objednávka se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

 

Okamžikem potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu je uzavřena kupní smlouva. Prodávajícím potvrzená závazná objednávka nebo upravená závazná objednávka je smluvními stranami považována za platnou kupní smlouvu. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu jím objednané zboží a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

 

Na základě kupujícím odeslané závazné objednávky může dojít k uzavření dokumentu s názvem kupní smlouva. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je podepsána oprávněnými zástupci prodávajícího a kupujícího. Závazná objednávka se pak stává podkladem pro uzavření kupní smlouvy a tvoří přílohu č. 1 kupní smlouvy.

 

V případě, že vyvstane potřeba upřesnit závaznou objednávku kupujícího, a to ve smyslu upřesnění technických či jiných změn, které však podstatně nemění podmínky nabídky, považuje se toto upřesnění ze strany prodávajícího za přijetí závazné objednávky a okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky s upřesněním ze strany prodávajícího kupujícímu byla uzavřena platná kupní smlouva.

 

V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká zejména situací, kdy se objednaná věc již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně vyprodána.

 

 1. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

 

Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednané zboží v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.

 

Prodávající odevzdá kupujícímu zboží (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 

Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednané zboží a objednané zboží řádně a včas převzít.

 

 1. Kupní cena, platební podmínky

 

Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu je stanovena dohodou smluvních stran. V kupní ceně nejsou zahrnuty případné náklady na dodání věci do místa plnění a balné. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím dle jeho ceníku, případně dohodou smluvních stran, a to v závislosti na zvoleném typu dodání věci do místa určení.

 

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust.

 1. 4 OP. Cena zboží se sjednává jako smluvní. Kupující je povinen se před uzavřením kupní smlouvy seznámit cenou zboží. Pro případ převzetí zboží kupujícím bez předchozího seznámení se s prodávajícím předloženou kupní cenou se strany dohodly, že za kupní cenu považují údaj uvedený na faktuře.

 

Prodávající s kupujícím si sjednají zpravidla některý z níže uvedených způsobů zaplacení kupní ceny včetně příslušné DPH a nákladů na dodání zboží:

 

 1. platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího,
 2. platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
 3. platbu zálohově předem na základě proforma faktury, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
 4. platba na dobírku při doručení věci na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce.

 

Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována. Prodávající není povinen začít s vyřizováním objednávky před zaplacením zálohy kupujícím.

 

Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoli titulu. Takovéto započtení pohledávky by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

 

 1. Místo plnění a dodání věci

 

Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího nebo sídlo kupujícího.

 

Kupující je povinen převzít věc v místě plnění. Kupující si může věc převzít osobně v sídle prodávajícího nebo mu věc bude odeslána prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb, příp. doručena prodávajícím osobně.

 

Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

 

V případě prodlení kupujícího s převzetím věci řádně a včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné za uskladnění věci v prostorách prodávajícího, a to až do výše 100% z ceny věci.

 

Má-li prodávající věc odeslat nebo má-li prodávající provést dopravu a vykládku objednané věci osobně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu věci a na její vyložení.

 

Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

 

 1. Nabytí vlastnického práva, odpovědnost za vady

 

Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím věci a úplným zaplacením kupní ceny. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává vlastníkem věci prodávající.

 

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

 

Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

 

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

 

Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

Vadu předmětu plnění je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu v sídle jeho podnikání, a to nejpozději do 5 dnů po jejím zjištění. Prodávající se zavazuje uznanou vadu odstranit ve lhůtě 30 dnů od posouzení závady. Posouzení je prodávající povinen provést ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení. Při poskytnutí záruční opravy prodávajícím je kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost, zejména umožnit vstup do prostor, kde se nachází předmět plnění, komunikovat se zástupci prodávajícího, kteří reklamaci šetří, dohodnout se a odsouhlasit včas způsob odstranění vady, umožnit prodávajícímu odvoz předmětu plnění nebo jeho části, na které se vztahuje uplatnění záruk za účelem odstranění vad apod.

 

 1. Sankce z kupní smlouvy

 

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

 

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je prodávající oprávněn uplatit proti kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu nebo část kupní ceny, s níž je kupující v prodlení.

 

Pro případ prodlení kupujícího s převzetím věci, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

 

ČÁST TŘETÍ – SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Záruka poskytovaná prodávajícím

 

Prodávající v souladu s úst. § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje na zboží í záruku 24 měsíců.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů

 

Projeví-li se vada v průběhu tří měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho skladu (U Voříškova dvora 2743, 370 04, České Budějovice), případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 1. Nesplnění závazků

 

Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

 

Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.

              

 1. Povinnost mlčenlivosti

 

Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z této smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodní společností /závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na základě této smlouvy a rovněž obsah této smlouvy.

 

Smluvní strany se dohodly, že u všech informací, které se vzájemně dozví při plnění svých závazků ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, se předpokládá, že jsou důvěrné, pokud nejsou obchodním tajemstvím.

 

Smluvní strany jsou povinny seznámit s povinností mlčenlivosti dle této smlouvy všechny své zaměstnance a rovněž případné subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří budou mít přístup k důvěrným informacím nebo do provozoven smluvní strany.

 

Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými.

 

V případě, že dojde k porušení povinnosti mlčenlivosti, má strana, která byla porušením této povinnosti dotčena nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu dotčené smluvní strany. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

 

Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení dohodly, že všechny spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito OP či v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení OP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

 

Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společností DK FISHING s.r.o. IČ:10790497. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

 

Pokud bude objednatel / kupující v prodlení s úhradou faktury déle než 90 dní, předá zhotovitel / prodávající řešení pohledávky za objednatelem / kupujícím společnosti Law Assist s.r.o., IČ: 293 21 549, se sídlem Jugoslávská 603/29, 602 00 Brno. Společnost Law Assist s.r.o. poté nejdříve zašle objednateli / kupujícímu předžalobní upomínku, za kterou je objednatel / kupující povinen zaplatit společnosti Law Assist s.r.o. částku v minimální výši 2.500 Kč + DPH.

 

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tyto OP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.01.2022

 

DK FISHING s.r.o. IČ:10790497

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(oddělte a vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:               DK FISHING s.r.o. IČ:10790497, se sídlem: Machuldova 571, Praha 4, 142 00

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od kupní smlouvy

 

Datum uzavření kupní smlouvy:

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

Datum:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

 

Novinky z našeho blogu

Správné rozhodnutí
23.08.2019 Lov kaprů
Správné rozhodnutí
Počasí se lepší a je čas vyrazit k vodě. Dvoudenní vycházka je přímo stvořena na chycení hezkého kapra. číst celé
Etapa 1
22.08.2019 Lov kaprů
Etapa 1
Letos mě opravdu řeka Vltava vzala natolik, že už skoro nikam letos nejezdím. číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kde nás najdete

DK FISHING s.r.o.
U Voříškova dvora 2743
370 04
České Budějovice

Mapa
Kontakty
Logo
Zákaznická podpora DK Fishing
David Koloušek
David Koloušek
(Po-Pá, 7-18 hod.)
© Copyright 2020 - DK FISHING
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz